ҮНДЕУ

«Прокуратура туралы» Заңының 31-бабының тәртібімен

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!

Соңғы уақытта облыс кәсіпорындарындағы еңбек даулары жиілеп кетті.

Көбінесе олар стихиялық ереуілдерге көшеді.

Әлеуметтік-экономикалық және кәсіптік талаптарды қанағаттандыру мақсатында қызметкерлер ереуіл жариялауға құқылы.

Алайда, бұл үшін татуластыру рәсімдерінің кезеңдерінен өту керек, әйтпесе ереуіл заңсыз деп танылады.

Осыған байланысты, ұжымдық еңбек дауларын қарау тәртібі 2015 жылғы 23 қарашада қабылданған Еңбек кодексімен (бұдан әрі – Кодекс) реттелетінін түсіндіреміз.

Осылайша, жұмыс беруші үш жұмыс күні ішінде қызметкерлердің қойған талаптарын қарауға және оларды шешу үшін шаралар қабылдауға міндетті.

Оларды шешу мүмкін болмаған кезде өз шешімдері мен ұсыныстарын (жазбаша түрде) қызметкерлерге жеткізу (кодекстің 163-бабының 2-бөлігі).

Бұдан әрі дау татуластыру комиссиясында (жеті жұмыс күніне дейінгі мерзімде) шешілуге тиіс.

Бұл тепе-теңдік негізде тараптардың бірлескен шешімімен құрылған орган.

Татуластыру комиссиясы дауды шешу процесінде қызметкерлермен, жұмыс берушімен және басқа да адамдармен консультация жүргізеді.

Комиссияның шешімі тараптардың келісімі негізінде қабылданады, хаттамамен ресімделеді және тараптар үшін міндетті күші болады.

Татуластыру комиссиясының мүшелері келіссөздерге қатысқан уақытта жалақысы сақтала отырып, жұмыстан босатылады.

Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы татуластыру рәсімдеріне қатысудан жалтаруға құқылы емес екенін атап өтеміз.

Татуластыру комиссиясында келісімге қол жеткізілмеген кезде оның жұмысы тоқтатылады, ал тараптар дауды шешу үшін әкімдік өкілдерін (мемлекеттік еңбек инспекторын) тарта отырып, еңбек төрелігін құрады (Кодекстің 165-бабының 6-бөлігі).

Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, оның құрамы және еңбек дауын қарау тәртібі тепе-теңдік негізде тараптардың келісімімен айқындалады (бұл ретте еңбек төрелігі кемінде бес адам болуға тиіс).

Татуластыру комиссиясының мүшелері жұмыскерлердің қаралып отырған талаптары бойынша еңбек төрелігінің құрамына кіре алмайды.

Еңбек төрелігінің шешімі жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей төрелік мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады және орындау үшін міндетті болып табылады.

Төрелік реттемеген мәселелер бойынша соттарға жүгіну қажет.

Бұл ретте жұмыс берушінің немесе прокурордың өтініші бойынша тиісті рәсімді сақтамай ереуіл өткізу тек сотпен заңсыз деп танылуы мүмкін.

Бұл жағдайда сот заңсыз деп таныған ереуілге қатысуды жалғастыруға мәжбүрлегені және шақырғаны үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен қылмыстық жауапкершілік көзделген (ҚК 157 және 402-баптары).

Азаматтарды қолданыстағы заңнама нормаларын мүлтіксіз сақтауға, арандатушылыққа бой алдырмауға және заңсыз ереуілдерге қатыспауға шақырамыз.

Құқық қорғау органдары белгіленген тәртіпке, қоғамдық қауіпсіздікке қол сұғатын кез келген құқық бұзушылықтың жолын кеседі, сондай-ақ оларға жол бермеу жөнінде заңда көзделген шараларды қолданады.

Алматы облысының прокуроры

А.С.Жылқыбаев

 

ОБРАЩЕНИЕ

в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В последнее время участились трудовые конфликты на предприятиях области.

Нередко они переходят в стихийные забастовки.

В целях удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований работники вправе объявить забастовку.

Однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе забастовка будет признана незаконной.

В этой связи, разъясняем, что порядок рассмотрения коллективных трудовых споров регулируется Трудовым кодексом (далее – Кодекс), который принят 23 ноября 2015 года.

Так, работодатель в течение трех рабочих дней обязан рассмотреть выдвинутые работниками требования и принять меры для их разрешения.

При невозможности их разрешения довести свои решения и предложения (в письменном виде) до работников (ч.2 ст.163 Кодекса).

В дальнейшем спор должен разрешаться  в примирительной комиссии (в срок до семи рабочих дней).

Это орган, создаваемый совместным решением сторон на паритетных началах.

В процессе разрешения спора примирительная комиссия консультируется с работниками, работодателем и другими лицами.

Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом и имеет для сторон обязательную силу.

Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах освобождаются от работы с сохранением заработной платы.

При этом отмечаем, что ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах.

При недостижении соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, а для разрешения спора сторонами создается трудовой арбитраж (ч.6 ст.165 Кодекса),               с привлечением представителей акимата (государственного инспектора труда).

Количество членов трудового арбитража, его состав и порядок рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон на паритетной основе (при этом трудовой арбитраж должен быть не менее пяти человек).

По рассматриваемым требованиям работников члены примирительной комиссии не могут входить в состав трудового арбитража.

Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней простым большинством голосов членов арбитража и является обязательным для исполнения.

По вопросам, неурегулированным арбитражем необходимо обращаться в суды.

При этом по заявлению работодателя или прокурора только судом проведение забастовки без соблюдения соответствующей процедуры может быть признано незаконной.

В этом случае за принуждение и призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет (статьи 157 и 402 УК).

Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.

Прокурор Алматинской области

Жылкыбаев А.С.

0 Пікір

Пікір қалдыру

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password